• 06 24 09 66 34
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Actueel: nieuws van en over "Hart voor Oegstgeest"

Thema's

Structuurvisie

Het begin

In 2002 heeft Leefbaar Oegstgeest de idee van een structuurvisie in de raad gelanceerd. De structuurvisie bevat een vooruitblik op de ruimtelijke structuren van Oegstgeest met speciale aandacht voor aspecten groen, water, verkeer, wonen, werken en voorzieningen. In de Structuurvisie is bepaald waar de komende tijd wel en niet gebouwd kan worden en wordt de samenhang met andere aspecten gewaarborgd.De Structuurvisie biedt een kader voor de herziening van bestemmingsplannen. Leefbaar Oegstgeest vond en vindt een dergelijk kader noodzakelijk om bewoners te vrijwaren van verrassingen en ‘ad hoc’- beslissingen. Zoals de beraadslagingen over het terugdringen van de tekorten op het project Poelgeest om de Hofdijck vol te bouwen. In de structuurvisie zijn begrippen gedefinieerd voor inbreidingslocaties, herstructureringslocaties en herstructureringsvoorwaarden. Per wijk is in de visie aangegeven voor welke aspecten dit mogelijk is. De structuurvisie moet worden gebruikt om bij nieuwe plannen de bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling van Oegstgeest te toetsen aan de afgesproken kaders. De structuurvisie 2005-2020 is in 2005 vastgesteld.

Aanpassing

In het voorjaar van 2007 heeft de rechtbank geoordeeld dat de Structuurvisie een expliciet en limitatief bindend instrument is. Plannen die niet met naam en toenaam in de Structuurvisie- het beleidskader- waren opgenomen bleken niet mogelijk te zijn. In het najaar 2007 deed het toenmalige College een voorstel aan de raad om een toelichting op de structuurvisie op te nemen. In de toelichting werden de beleidkaders opgerekt. Voor herstructureringslocaties werd in de toelichting opgenomen dat er geen sprake was van een limitatieve opsomming. Met als argument dat er meer potentiële herstructureringslocaties bestaan die ten tijde van het vaststellen van de structuurvisie nog niet als zodanig herkend en benoemd zijn. De herstructureringsvoorwaarden werden voor alle duidelijkheid ook voor het huidige ASC terrein van toepassing verklaard. Er werd bovendien nogmaals bevestigd dat uitgangspunt bij de structuurvisie geen inbreiding is.

Wettelijk verplicht

Per 1 juli 2008 werd de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) rechtsgeldig. Deze wet verplicht gemeenten voor hun grondgebied een structuurvisie vast te stellen vóór 1 januari 2010. Aan de structuurvisie zijn nu wettelijke vereisten opgenomen zoals het opnemen van een uitvoeringsparagraaf. In deze uitvoeringsparagraaf staan projecten en is in een overzicht per project beschreven welke instrumenten worden ingezet om het plan uitvoerbaar te maken. De lijst beperkt zich tot de grotere projecten en ontwikkelingen. Jaarlijks wordt deze uitvoeringsparagraaf geactualiseerd.

Verschil in inzicht

Tussen Leefbaar Oegstgeest en de coalitiepartijen is een diepgeworteld verschil in inzicht in de definities van herstructureringslocaties en inbreidingslocaties.Voor de helderheid de sinds 2007 vastgestelde en geldende definities zijn als volgt:

Inbreidingslocaties

Inbreidingslocaties zijn plaatsen waar zich geen bebouwing bevindt en waar mogelijk plannen voor bebouwing worden ontwikkeld.

Herstructureringslocaties

Plaatsen waar zich bebouwing bevindt en waar mogelijk nieuwe bebouwing wordt ontwikkeld onder voorwaarden.Toelichting ( sinds 2007): In dit verband betekent herstructurering: hervorming van de fysieke structuur van een locatie met zijn bestaande bebouwing. Hervorming betekent in deze het anders inrichten, veranderen en verbeteren, wat een andere bestemming van de locatie met zich mee kan brengen.

Herstructureringsvoorwaarden

De voorwaarden die worden gehanteerd om herstructureringslocaties te bebouwen.- De bouw dient het karakter van de omgeving intact te laten.- Zowel de hoogte van de herstructureringsbebouwing als de verhouding tussen bebouwd en onbebouwd oppervlak is in beginsel gelijk of lager dan de bebouwing in de directe omgeving.

- De functie van de voorgestelde herstructureringsbebouwing is passend in de omgeving.

- De herstructureringsbebouwing levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering in de directe omgeving.

Leefbaar Oegstgeest vindt dat locaties waarbij veel groen bebouwd dreigt te worden feitelijk inbreidingslocaties zijn. Bijvoorbeeld bij plannen zoals ASC, Hofwijk en het Boerhaaveplein.

Blijft Oegstgeest groen?

Oegstgeest heeft de naam van een mooi, groen dorp te zijn. In feite hebben alle politieke partijen het behoud van de groene uitstraling van ons dorp in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Helaas hebben sommige partijen minder tot geen moeite om over hun verkiezingsbeloften heen te stappen en in de praktijk voor meer rood en minder groen te stemmen.Iets wat door veel mensen in het dorp met lede ogen wordt aangezien en inmiddels al geleid heeft tot vele juridische procedures tegen de gemeente.