Verkiezingsprogramma

Inwoners

 1. Het belang van de inwoners van Oegstgeest moet bij alle maatregelen van de gemeente centraal staan.
 2. Hart voor Oegstgeest staat voor betrouwbaar, transparant bestuur. Dat is de noodzakelijke basis voor vertrouwen bij inwoners en (toekomstige) samenwerkingspartners.Samen verder op basis van een goed sociaal beleid en met een open en inhoudelijk heldere communicatie van
 3. het gemeentebestuur en de ambtenaren met de inwoners. Dit vereist een vlotte en directe terugkoppeling na participatie en vragen van en aan inwoners.
 4. Inwoners en lokale organisaties, die met hun kennis en ervaring willen bijdragen aan het goed besturen van onze gemeente, krijgen daar ruimschoots de gelegenheid voor via zogenaamde dorpsgesprekken, die per onderwerp op de meest geschikte wijze en plaats worden gevoerd.

Financiën

 1. Financiën behoren op orde te blijven en de schulden moeten verder omlaag. Daarbij moeten we wel oog houden voor die groepen die het het meest nodig hebben, zoals minima.
 2. Oegstgeest heeft zich financieel en organisatorisch versterkt. We zijn er echter nog niet. Regionale samenwerking en verdere decentralisaties blijven een uitdaging en vragen om verdere versterking.
 3. De gemeente heeft de plicht de uitgaven in de hand te houden, maar wel met oog voor noodzakelijke verplichtingen, kwaliteit van dienstverlening en verbeteringen van voorzieningen, ook op het gebied van sport, cultuur en recreatie.
 4. Vanwege wettelijke maatregelen zullen inkomsten uit precariobelasting weg gaan vallen. Hart voor Oegstgeest vindt dat er in eerste instantie gezocht moet worden naar een vervanging in de vorm van een ‘gebruiksvergoeding’.
 5. Schuldreductie wordt nu voor een belangrijk deel gerealiseerd dankzij goede verkopen van gemeentegrond voor nieuwbouwwoningen. Binnenkort zullen aanvullende plannen gemaakt moeten worden voor verdere schuldreductie. Daarbij dienen de door de werkgroep schuldreductie genoemde maatregelen te worden betrokken; voorts kan worden gedacht aan het verkopen van niet tot de kernactiviteiten van de gemeente behorende activa zoals deelnemingen en gronden, die door nutsbedrijven worden gebruikt voor buizen en leidingen.

Samenwerken

 1. Oegstgeest moet zelfstandig blijven. Hart voor Oegstgeest vindt dat we dat verantwoord kunnen.
 2. Bestuurskracht is ook voor de komende jaren nodig en Hart voor Oegstgeest blijft benadrukken dat knelpunten eerst en vooral lokaal moeten worden opgelost. Maar op bepaalde beleidsterreinen kan regionale bundeling van krachten goed voor Oegstgeest zijn.
 3. Samenwerken met andere gemeenten is op onderwerpen, zoals duurzaamheid, economie, bereikbaarheid en gezonde en vitale leefomgeving wenselijk, waarbij de inhoud en niet de vorm het uitgangspunt is.
 4. Bij deze samenwerking moet de gemeenteraad de controle houden en zo nodig kunnen ingrijpen, zoals dit laatste is voorzien in het regeerakkoord 2017-2021. Hart voor Oegstgeest wil geen overdracht van bevoegdheden op het terrein van financiën, wonen en groen en zal hierover een helder standpunt blijven innemen: we blijven baas in eigen huis!

Ruimte, groen en omgeving

 1. Een zorgvuldige balans tussen flora en fauna, water en bebouwing in de gemeente is van essentiële betekenis.
 2. Ruimte is schaars. Na voltooiing van de laatste nieuwbouwwijken, kan verdere nieuwbouw slechts in zeer beperkte mate. Herbouw en herstructurering (ombouw van bedrijfspanden tot woningen) biedt hier en daar wellicht enige mogelijkheden.
 3. Bij de voorbereiding van nieuwe bestemmingsplannen moet de ruimtelijke kwaliteit van de woongebieden bewaakt worden, met veel respect voor het groen en de dorpse schaal en het tijdig erbij betrekken van de inwoners. Inkomsten uit verkoop van groen komen ten goede aan nieuw groen.
 4. Nieuwe woningen achter het raadhuis zijn mogelijk, mits passend in de omgeving. Dit biedt kansen om de krapte op de woningmarkt voor doelgroepen als starters, mensen met een middeninkomen en ouderen te verkleinen.
 5. Het behoud van de voor Oegstgeest karakteristieke woon- en leefomgeving moet in de nieuwe lokale omgevingsvisie worden geborgd. Daarmee moet rekening worden gehouden bij de ambitieuze regionale stedelijke ontwikkelingen.
 6. Hart voor Oegstgeest vindt dat de gemeente de plicht heeft om het cultureel erfgoed en monumenten, (rijks-)beschermde dorpsgezichten en ecologisch nationaal groen (bv Endegeest) te behouden en te beheren.
 7. Vanwege de te verwachten klimaatverandering blijven waterhuishouding en waterproblematiek de aandacht vragen. Maatregelen en (bouw-) activiteiten mogen de waterproblematiek niet vergroten maar moeten juist leiden tot een duurzame vermindering van de waterproblematiek.
 8. Wijken en buurten moeten voor iedereen, dus ook voor wandelaars en fietsers, goed en veilig bereikbaar zijn. Openbaar vervoer en parkeren verdienen de aandacht.
 9. Daar waar mogelijk moet getracht worden de toenemende overlast van Schiphol (van vooral nachtvluchten) terug te dringen. Hart voor Oegstgeest is daarom tegen de aanleg van een tweede Kaagbaan.

Duurzaamheid

 1. Oegstgeest behoort aan de ‘energie-transitie’ uiteraard een bijdrage te leveren in samenwerking met andere
  gemeenten, zoals dat nu al gebeurt met het energieakkoord van Hart van Holland.
 2. Alternatieve energie moet meer kansen krijgen, onder andere door uitbreiding van het aantal zonnepanelen
  door het hiervoor beschikbaar stellen van daken van gemeentelijke gebouwen.
 3. Windturbines met risico’s voor de veiligheid en ernstige overlast passen niet in het dorpse karakter van
  Oegstgeest, ook niet vlak bij onze gemeentegrenzen.
 4. Er is onzekerheid over gezondheid-risico’s van hoogspanningskabels en het ondergronds brengen daarvan kan
  een oplossing bieden. Wettelijk kaders daarvoor moeten door ‘Den Haag’ nog worden vastgesteld. Voor Hart
  voor Oegstgeest is vereist dat de ecologische groenzone behouden blijft en woningbouw (‘inbreiding’) aldaar
  om middelen te genereren geen optie is. Negatieve financiële effecten voor de gemeente zijn voor Hart voor
  Oegstgeest uitgesloten.
 5. Hart voor Oegstgeest wil het scheiden van bruikbare grondstoffen en reststoffen optimaliseren om het milieu te
  ontlasten en de kosten van afvalverwerking voor de inwoners te verlagen. Daarbij is bij de invoering van het
  beste scenario, het omgekeerd inzamelen noodzakelijk. Hart voor Oegstgeest wil samen met inwoners komen
  tot oplossingen die in de verschillende woonsituaties goed uitvoerbaar zijn. De al in het dorpsgesprek
  ingebrachte suggesties zoals ruimere openingstijden van de milieustraat worden meegenomen.

Economie en dorpsmarketing

 1. Samenwerking in ‘Economie 71’ in de regio dient ter ondersteuning van bedrijvigheid, ondernemers, winkeliers
  en werkgelegenheid en moet worden gecontinueerd.
 2. Dorpsmarketing is een middel om de kracht of sterke punten van het dorp te onderstrepen. Goede marketing
  draagt bij aan de versterking van Oegstgeest en dient aan te tonen waarom velen terecht veel hart voor
  Oegstgeest hebben: een prima gemeente om te wonen, te werken, te leren en te recreëren, van jong tot oud.

Maatschappelijk

 1. Er moeten meer sociale en middel dure huur- en koopwoningen komen, vooral voor starters, midden inkomens
  en ouderen (zie ook punt 16) daarbij rekening houdend met de geringe aanwezigheid van bouwgrond.
 2. Het maatschappelijk werk en mantelzorgers verdienen effectieve ondersteuning.
 3. Op regionaal niveau kan gedacht worden aan verdere samenwerking op het gebied van de gedecentraliseerde
  zorgtaken, begeleiding naar werk en dagbesteding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 4. Cultuur en Sport vormen belangrijke sociale bindmiddelen en bevorderen de gemeenschapszin. Een open
  houding en positief luisterend oor vanuit de gemeente en activiteiten vanuit de bewoners zijn de eerste
  ingrediënten voor het verstevigen hiervan. Op deze gebieden wil Hart voor Oegstgeest een duidelijk beleid.
 5. De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg is naar de gemeente overgeheveld met een flink gekort budget. Het
  gevolg is wachtlijsten en forse tekorten. Hart voor Oegstgeest vindt dat deze kinderen niet de dupe van dit
  rijksbeleid mogen worden.

Uw stem helpt!

In maart 2018 kiezen we met elkaar een nieuwe gemeenteraad. Die raad vormt daarna met nieuwe wethouders een
college, dat invulling geeft aan nieuw beleid. Belangrijk onderdeel daarvan is de zelfstandigheid van onze gemeente.
Hart voor Oegstgeest zet zich graag samen met u in voor de kernwaarden van ons fraaie dorp en streeft steeds naar
behartiging van de belangen van de inwoners en versterking van de positie van de gemeente. Stem daarom met hart
voor Oegstgeest en welbewust vóór Oegstgeest.