Verkiezingsprogramma

Inhoudsopgave

Inleiding

Thema’s

Hoofdpunten

Uitwerking thema’s (web-link)

THEMA’S – puntsgewijs.

1.  BESTUUR.

2.  ZELFSTANDIGHEID OEGSTGEEST

3.  DUURZAAMHEID

4.  WOON- EN LEEFOMGEVING

5.  MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

6.  ONDERWIJS

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Hart voor Oegstgeest

december 2021

Auteurs:

Dick de Groot,

Gerard van der Hoorn,

Karin Rosdorff,

Maarten van Tol

Inleiding

Voor Hart voor Oegstgeest staat zelfstandigheid van Oegstgeest voorop. Samenwerking in de regio is essentieel op gebieden zoals wonen, infrastructuur, energietransitie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Hierbij moet de gemeente Oegstgeest echter wel de regie blijven houden, wat het best gewaarborgd is als Oegstgeest zelfstandig blijft.

Zonder een krachtig en transparant bestuur met betrokkenheid van de inwoners komt de zelfstandigheid van de gemeente Oegstgeest in gevaar. Daarom vindt Hart voor Oegstgeest dat de bestuurscultuur en de bestuurskwaliteit sterk verbeterd moeten worden. Enerzijds is meer transparantie vanuit het college nodig en anderzijds een meer kritische en onafhankelijke inhoudelijk  functioneren van de raad, niet alleen door de oppositiepartijen maar ook door de coalitiepartijen. Vooral bij onderwerpen die raken aan de leefomgeving van onze inwoners is versterking van echte participatie door de inwoners noodzakelijk. De ambtelijke ondersteuning is nu ontoereikend en de ambtelijke capaciteit moet dan ook worden uitgebreid om de gewenste kwaliteit te garanderen. Omdat goede communicatie met de inwoners essentieel is, moet deze sneller, meer open en helder worden.

Het belang van onze inwoners behoort altijd voorop te staan. Dus moet er bestuurd worden met en voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en niet over hun hoofden heen.  Samenwerken met inwoners en gebruik maken van kennis in het dorp en bij verschillende adviescommissies zoals voor ‘Monumenten’, ‘Erfgoed’ en ‘Groen en Natuur’ verhoogt de betrokkenheid en leidt tot beter onderbouwd beleid. Hart voor Oegstgeest wil daarom onder andere de Oegstgeester Sport Federatie weer een officiële adviestaak geven.

Het aantal inwoners in Oegstgeest is de laatste jaren sterk toegenomen en zal verder toenemen. Op enkele locaties in de gemeente is nog kleinschalige ruimtelijke ontwikkeling mogelijk, bij voorkeur door herstructurering en niet door verdere verdichting. Hierbij heeft realisatie van woningen voor starters, sociale en middeldure (huur)woningen, en woningen voor senioren prioriteit. Hart voor Oegstgeest vindt dat woningbouw alleen kan als rood (gebouwen), groen en blauw (water) in balans blijven om daarmee een goede leefomgeving te behouden. Het is daarom van belang dat bij nieuwbouw steeds een integrale afweging wordt gemaakt van de effecten die deze ontwikkelingen hebben voor wegen, parkeren, openbaar groen en de waterhuishouding. Ook de gevolgen voor maatschappelijke voorzieningen zoals winkels, scholen, medische en sociale ondersteuning en accommodaties voor sport en cultuur in ons dorp moeten daarin worden meegenomen. Oegstgeest moet prettig leefbaar blijven en niet een buitenwijk van de grote stad worden. Hart voor Oegstgeest is positief over het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels maar dan wel met behoud van zoveel mogelijk openbaar groen, omdat daarmee het welzijn van de inwoners wordt verhoogd.     De energietransitie en verduurzaming van woningen zijn grote uitdagingen. De gemeente moet hierin meer initiatief nemen door inwoners actief te informeren, te ondersteunen bij het maken van beschikbare keuzes, en te wijzen op mogelijkheden voor financiële ondersteuning en subsidies. Voor Hart voor Oegstgeest is het uitgangspunt dat de kosten voor de inwoners beperkt en draagbaar moeten zijn.     

Thema’s

Hart voor Oegstgeest richt zich de komende vier jaar op zes thema’s:

 1. Bestuur
 2. Zelfstandigheid Oegstgeest
 3. Duurzaamheid
 4. Woon- & leefomgeving
 5. Maatschappelijke voorzieningen
 6. Onderwijs

Hoofdpunten

De hoofdpunten van ons programma zijn:

 • Het besturen van Oegstgeest moet transparanter en het belang van de inwoners staat hierbij centraal;
 • Oegstgeest blijft zelfstandig;
 • Oegstgeest wordt niet dicht gebouwd; balans tussen rood (bouw), groen en blauw (water);
 • Hoogspanningskabels gaan ondergronds, maar met behoud van het groen;
 • Sport, bewegen en cultuur moeten nadrukkelijker op de agenda van de gemeente.  

Ons verkiezingsmotto is:

Hart voor Oegstgeest staat voor:

Oegstgeest zelfstandig

Inwoners centraal

Transparant bestuur

      

Uitwerking thema’s

Op de volgende pagina’s zijn per thema onze aandachtspunten en stellingname aangegeven.

Reacties en/of vragen kunt u mailen aan: info@hartvooroegstgeest.nl

THEMA’S – puntsgewijs

1.  BESTUUR

Hart voor Oegstgeest vindt dat:

 • Het lokale belang voorop staat en onafhankelijk moet zijn van standpunten en belangen van landelijke politieke partijen.

Het bestuur van de gemeente meer transparant moet zijn en gericht op het behartigen van de belangen van de inwoners van Oegstgeest. Het motto is: ‘Besturen met de inwoners en niet over hun hoofden heen’.

 • Het dualisme in de gemeentepolitiek in Oegstgeest moet worden hersteld. De taken van het college, namelijk planvorming en uitvoering, moeten niet alleen door de oppositiepartijen maar ook door de coalitiepartijen kritisch worden beoordeeld.   
 • In commissie- en raadsvergaderingen onderwerpen begrijpelijker voor de inwoners moeten worden behandeld.
 • Inwoners tijdig moeten worden geïnformeerd over nieuwe (ruimtelijke) plannen. Er wordt een duidelijk traject voor participatie vastgesteld en gecommuniceerd. Helder moet zijn wat er met de inbreng van bewoners wordt en uiteindelijk is gedaan.
 • De interactie van de gemeente met de inwoners en organisaties bij het behandelen van bezwaren en klachten sneller en beter moet.
 • De betrokkenheid van (jonge) inwoners bij de politiek vergroot kan worden door instelling van een Jeugdraad.
 • Officiële adviesraden voor de gemeenteraad moeten worden ingesteld gezien de maatschappelijke relevantie van verschillende aandachtsgebieden, zoals sport en het sociale domein.
 • Oegstgeest niet moet sturen op schuldreductie maar wel op een houdbare schuld.
 • De gemeente de kwaliteit van voorzieningen in de publieke ruimte moet verbeteren.

2.  ZELFSTANDIGHEID OEGSTGEEST

Hart voor Oegstgeest vindt dat:

 • Oegstgeest de regie moet houden, omdat zo de belangen van onze inwoners het beste worden gediend.
 • Samengaan met Leiden weinig serieuze voordelen maar wel veel nadelen biedt voor de inwoners van Oegstgeest.  
 • Samenwerking met omringende gemeentes krachtig moet worden ingevuld om kosten te minimaliseren, kwaliteit van dienstverlening in stand te houden en duurzaamheid verder vorm te geven.
 • Samenwerking wenselijk is m.b.t. duurzaamheid, economie, bereikbaarheid, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.
 • Regionale samenwerkingsverbanden jaarlijks moeten rapporteren over de behaalde resultaten, uitdagingen en mogelijke veranderingen in het beleid. Oegstgeest moet zo de regie houden.
 • Bevoegdheden op het terrein van financiën, wonen en groen worden niet overgedragen. Oegstgeest blijft ‘baas in eigen huis’.

3.  DUURZAAMHEID

Hart voor Oegstgeest vindt dat:

 • De gemeente moet investeren in klimaat neutrale bronnen voor energie en warmte op basis van een vooraf uitgewerkt solide plan, waarin de kosten voor de inwoners beperkt moeten blijven.
 • De gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven door het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en van het onderhoud van de buitenruimte.  
 • Een huishouden financieel beloond moet worden als het minder restafval produceert.
 • De inwoners actiever moeten worden betrokken bij en geadviseerd over het verduurzamen van woningen en, daarnaast, gewezen moeten worden op lokale en landelijke regelingen voor financiële ondersteuning.
 • Inwoners, die geen zonnepanelen op hun woning kunnen leggen, de mogelijkheid moeten krijgen om te participeren in zonnepanelen op gemeente- of bedrijfsgebouwen.
 • De gemeente snel moet inspelen op infrastructurele mogelijkheden voor elektrisch opladen van auto’s zodra die hun efficiëntie en haalbaarheid bewezen hebben. 
 • Er geen plek is voor windturbines en zonnepaneelvelden binnen of vlakbij de gemeentegrenzen van ons dicht bewoonde dorp.
 • Oegstgeest een kringloopwinkel nodig heeft en de SOEK gesteund moet worden bij het vinden van een nieuwe locatie.
 • Oegstgeest een lokaal fonds moet instellen om inwoners te stimuleren om daken te ‘vergroenen’, hemelwater op te vangen en tegels uit tuinen te verwijderen.   

4.  WOON- EN LEEFOMGEVING

Hart voor Oegstgeest vindt dat:

 • Oegstgeest niet de woningnood voor de hele provincie kan oplossen.
 • Bij bouwplannen de gemeenteraad sturing geeft door vooraf de kaders vast te stellen in het belang van de leefomgeving voor de inwoners van Oegstgeest en niet de wensen van de projectontwikkelaars leidend zijn.
 • Bouwhoogte passend moet zijn bij de directe omgeving.
 • Mogelijke woningbouw op verschillende locaties in samenhang moet worden afgewogen met aandacht voor de gevolgen voor het verkeer, parkeren en het openbaar groen.
 • Verdere verstedelijking moet worden beperkt, dus rood (gebouwen), openbaar groen en blauw (water) in balans.
 • Er vooral woningen voor jongeren, senioren en middeninkomens moeten komen.
 • Bij een toenemend aantal inwoners ook de voorzieningen, zoals gezondheidszorg, winkels, scholen en sportaccommodaties, moeten worden bijgesteld, dus “woon- en leefomgeving in balans”.
 • De hoogspanningskabels ondergronds moeten worden gebracht, met behoud van het openbaar groen.
 • De voorzieningen in de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen en stoepen, beter onderhouden moeten worden, mede in verband met de veiligheid.
 • Initiatieven vanuit de wijk voor kleinschalige projecten extra financieel gesteund moeten worden.
 • Wijken en buurten voor iedereen, dus ook voor wandelaars en fietsers, goed en veilig bereikbaar moeten zijn.
 • Meer woningen niet ten koste mogen gaan van minder parkeerplaatsen en parkeren onbetaald blijft.
 • Evenementen, georganiseerd door inwoners en/of waarbij de middenstand uit Oegstgeest betrokken is, voorrang krijgen.
 • De gemeente de plicht heeft om het cultureel erfgoed, monumenten, (rijks-) beschermde dorpsgezichten en ecologisch nationaal openbaar groen (b.v. Endegeest) te behouden.
 • De gemeente zich moet inspannen om de geluidsoverlast van Schiphol, de A44, provinciale wegen en binnenstedelijke 50 km wegen omlaag te krijgen.
 • De verkeersveiligheid op de doorgaande wegen verhoogd moet worden door inrichtings- of snelheidsmaatregelen.

Ons dorp een centrale ontmoetingsplek mist. Onderzocht moet worden of in de nabijheid van het Dorpscentrum / Ommevoort een dorpsplein kan worden ontwikkeld, waar verbindende faciliteiten zoals de bibliotheek, de Volksuniversiteit, de SOEK en kleinschalige horeca een plaats kunnen krijgen.

5.  MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

Hart voor Oegstgeest is voor:

 • Het bewaken van de kwaliteit en de kosten voor de jeugdzorg en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar ook voor het ondersteunen van het maatschappelijk werk en mantelzorgers.
 • Het versterken van preventie en vroeg signalering in de jeugdzorg en de rol van de eerstelijnsgezondheidszorg, scholen en sportverenigingen hierin.
 • Het blijven ondersteunen van het bestaande netwerk, de Sociale Makelaar en de Vrijwilligersmakelaar voor de bestrijding van eenzaamheid.
 • Het waarborgen van de aanwezigheid van de Bibliotheek en de Volksuniversiteit in Oegstgeest.
 • Het bevorderen van culturele voorzieningen, van goede faciliteiten van sportverenigingen en het uitbreiden van mogelijkheden voor bewegen in de openbare ruimte.
 • Het ook op termijn openhouden van het zwembad Poelmeer.
 • Het hanteren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs als uitgangspunt voor renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen, maar blijven letten op de wettelijke kostenverdeling tussen de gemeente en de school.
 • Het betrekken van jongeren in een adviesraad over onderwerpen die hun aangaan in de gemeente.

6.  ONDERWIJS 

Hart voor Oegstgeest is van mening dat:

 • Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs een uitstekend uitgangspunt is voor renovatie en nieuwbouw  van schoolgebouwen, maar zal wel letten op de wettelijke kostenverdeling tussen de gemeente en de school.

Vanwege de grote ruimte die een school en schoolplein binnen een wijk innemen, deze ruimte naast een goede speelruimte ook een rol kan spelen met betrekking tot verduurzaming en vergroening van de omgeving.