Groen

Hart voor Oegstgeest met Hart voor groen

Wij dragen al bijna 25 jaar het belang van het groen in Oegstgeest een warm hart toe. Oegstgeest neemt in de regio een uitzonderingspositie in door de open en groene opzet. Dit is een van de factoren waarom Oegstgeest al jaren in de top tien van lijstjes met beste Nederlandse gemeenten om te wonen van o.a. de Elsevier staat.

Steeds meer wordt ook landelijk het belang van groen onderkend. Niet alleen zorgt groen voor een prettige leefomgeving, maar helpt het ook om regenwater op te vangen en om te verkoelen. Groen in de bebouwde omgeving is broodnodig om de klimaatverandering op te vangen. We willen een mooi dorp blijven met een aantrekkelijk woonmilieu en een goede leefbaarheid.

Wij vinden dan ook dat het Oegstgeester groen gekoesterd moet worden. Wij hebben ons daar de afgelopen jaren dan ook met heel ons hart voor ingezet met o.a.:

– Initiatiefnemer van de structuurvisie waarin per wijk van Oegstgeest wordt bepaald waar er wel gebouwd mag worden. Maar ook waar de groene zones zijn vastgelegd welke de hoofdgroenstructuur van Oegstgeest vormen. In deze zones wordt niet gebouwd!

– Initiatiefnemer motie Toekomst gezond groen in Oegstgeest bij het vaststellen van de regionale agenda Omgevingsvisie 2040 “Hart voor Oegstgeest”

– Motie Hofbrouckerpark gesteund na doorvoering van de door ons voorgestelde aanpassing zodat duidelijk
wordt dat de landschappelijke waarde van het park moet worden behouden Initiatiefnemer motie Verbinden voor duurzame tuinen. Oproep aan college om werk te maken van bundeling van krachten in de samenleving voor informatie en advies over belang groene tuinen in de leefomgeving.

– Motie Herinvesteren in groen. Oproep aan het college om opbrengst van verkocht snippergroen te herinvesteren in o.a. groene wensen van onze inwoners

– Initiatiefnemer Amendement Nota uitgangspunten ‘Oudenhof en Klinkenbergerplas’ de raad aan zet laten voor het beoordelen van plannen. Zo blijft de raad in control of wel of niet extra bebouwing wordt toegestaan ten oosten van het Tolhuis langs de Haarlemmertrekvaart (Ganzeneiland).