Samenwerken in de Regio

De inwoners vinden het behoud van de eigen identiteit van Oegstgeest belangrijk. Dat vraagt om een krachtig bestuur. Daarom wil Hart voor Oegstgeest doorgaan met het op orde brengen van de financiën en de organisatie van de gemeente. De burgerparticipatie leverde een belangrijke resultaat op; bij inwoners is er geen draagvlak voor het opgaan in een andere gemeente. Wel voor samenwerking.

Samenwerken deed Oegstgeest al voor uitvoeringstaken zoals o.a. voor afval ophalen, sociale werkplaats, RDOG en omgevingsdienst. Ook werkt Oegstgeest samen met vijftien andere gemeenten in Holland Rijnlandverband voor regionale ruimtelijke opgaven zoals verkeersinfrastructuur, de economische agenda en de toekenning van sociale huurwoningen.

Nu samenwerking verplicht is gesteld bij overdracht van de Jeugdzorg naar gemeenten, is het accent van de samenwerking in Holland Rijnland verband meer verschoven naar het sociale domein. De drie decentralisaties samen ( Jeugdzorg, WMO en Participatie) betekenen voor gemeenten een verdubbeling van de begroting, maar wel met kortingen tot wel 40% t.o.v. de uitgaven die het rijk voor de uitvoering van de taken kwijt was. Hierdoor loopt de gemeente grote financiële risico’s. Dit kan dan ten koste gaan van de zo gewaardeerde voorzieningen.

Oegstgeest kan als zelfstandige gemeente meer strategisch samenwerken. Hierdoor spreiden we risico’s en delen we kennis. Keuzes hierin communiceren we goed met de inwoners, mogelijk ook via een referendum.

Als zelfstandige gemeente hebben we bereikt dat Oegstgeest de beste woongemeente van Nederland is.

Hart voor Oegstgeest wil het waardevolle groene en dorpse karakter behouden.