Reactie Hart voor Oegstgeest Coalitie PrO, CDA en VVD 11 september 2020

ZORGEN van HART voor OEGSTGEEST over het Nader Coalitieakkoord PrO, CDA en VVD

SLIDESHOW

INTRODUCTIE

 • Eind juni 2020 is de Wethouder Glasbeek van Progressief Oegstgeest opgestapt., nadat de raad niet akkoord ging met zijn voorstel om het unaniem aangenomen amendement Endegeest te schrappen,

Progressief Oegstgeest trok de
stekker uit de coalitie, vanwege gebrek aan vertrouwen

Tijdens het zomerreces

 • Zijn de pogingen van de VVD om een nieuwe coalitie te vormen stukgelopen.
 • De VVD verkenner kreeg zowel vanuit de raad als van betrokken burgers te horen dat de bestuurscultuur niet goed was.
 • Hij heeft dit als belangrijk aandachtspunt meegegeven.
 • Het stokje voor verkennen werd doorgegeven aan Progressief Oegstgeest.
 • Er is in snel tempo een ‘nieuwe’ coalitie gevormd van CDA, PrO en VVD
 • De opgestapte wethouder werd weer als de wethouder voor PrO gepresenteerd
 • Dit geeft veel verbazing immers door zijn handelen op het dossier De Geesten is een nieuw wethouderschap van Glasbeek voor Oegstgeest:
 • Ondoordacht
 • Ongeloofwaardig
 • Ongewenst
 • De oppositie partijen werden niet, zoals gebruikelijk, door de nieuwe coalitie uitgenodigd bij de bekendmaking van de nieuwe coalitie.
 • De ‘nieuwe’ coalitiepartijen hebben zaken uitgepraat en hebben een aanvullend akkoord opgesteld.
 • De afspraken over pijnpunten zijn op schrift gesteld in het Nader Coalitieakkoord en binden de partijen.

Opmerkelijk

Algemeen, goede voornemens

 • In tegenstelling tot de afgelopen periode sinds de verkiezingen in 2018 zullen nu wel de woordvoerders van alle fracties uitgenodigd worden voor een woordvoerdersoverleg.
 • De raad ALS GEHEEL moet goed functioneren en zal de komende periode wel tijdig geïnformeerd worden.
 • De inwoners moeten zo goed mogelijk geïnformeerd en gehoord worden voor een goede belangenafweging.

Financiën, pijnpunten voor Oegstgeest

 • Een tekort op de gemeentebegroting vindt de coalitie acceptabel.
 • Hoe en door wie wordt het gat in de begroting betaald?

De Geesten, pijnpunten voor Oegstgeest

 • Er wordt een definitief bestemmingsplan De Geesten vastgesteld op basis van de lopende procedure,zonder wijzigingsbevoegdheid van het college.
 • Tijdens de persconferentie werd door de informateur opgemerkt dat er belangrijke stappen zijn genomen in de onderhandelingen met Oudendal.
 • Niet de GEHELE RAAD is hier over geïnformeerd, maar alleen de woordvoerders van de coalitiepartijen.
 • Voor Overgeest wordt gesprokenover additionele woningen.

Duurzaamheid, pijnpunten voor Oegstgeest

 • Deze coalitie vindt het terugbrengen van gebruik fossiele brandstoffen prioriteit.
 • Maar deze coalitie wil zich ook vol in zetten op de miljarden verslindende warmterotonde, die voor een belangrijk deel gevoed wordt met de warmte van fossiele brandstoffen en verbranding van geïmporteerd afval.
 • Bovendien zijn onze inwoners nog niet gehoord en heeft er in de raad geen belangenafweging plaats gevonden. Deze coalitie besluit voordat er draagvlak is.

Ruimtelijke ontwikkeling, pijnpunt voor een coalitiepartij

 • De recent vastgestelde woonvisie met de doelstelling 25% sociale huur en 25% middeldure huur/ koop blijft het uitgangspunt.
 • Dit was al een door de raad vastgesteld uitgangspunt, maar kennelijk is het opgeschreven omdat niet alle drie de partijen deze recent door de raad vastgestelde doelstelling willen steunen.

Regionale Samenwerking en portefeuilleverdeling, pijnpunt voor Oegstgeest

 • Ondanks het uitblijven vangewenste resultaten voor regionale samenwerking hebben de partijen nagelaten om een andere portefeuillehouder aan te wijzen.

Conclusie Hart voor Oegstgeest

De beoogde frisse start gaat vanaf het begin al mis:

 • Het Nader Coalitieakkoord staat vol met tegenstrijdigheden.
 • Negeren van oppositie bij bekenmaking versus de goede voornemens over informatie delen.
 • Beperken informatie over resultaten onderhandelingen Endegeest tot drie partijen en niet GEHELE RAAD informeren.
 • Niet creëren van draagvlak bij inwoners over besluit over de warmterotonde.
 • Vooringenomen standpunt over verdere procedure De Geesten.
 • Deze coalitie lijkt niet te hebben geleerd van haar eerder disfunctioneren.
 • Het wijzigen van een verziekte bestuurscultuur kan duren tot de volgende verkiezingen.