Onze thema’s

Hart voor Oegstgeest lastenverhogingen beperken

redelijke tarieven voor verwerking afval en riolering door efficiënter werken;OZB-verhoging beperken tot maximaal de inflatie;minimale verhoging OZB (als het niet anders kan) voor belangrijke voorzieningen zoals het zwembad, op voorwaarde van verhoogde tarieven;subsidieverminderingen sport en cultuur beperken voor behoud van waardevolle verenigingen en organisaties;het vangnet voor minder draagkrachtigen behouden.

Lees meer

Betrouwbaar bestuur

De crisis om ons heen en binnen de gemeente heeft de afgelopen tijd nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk een gedegen en betrouwbaar bestuursapparaat is. En hoe belangrijk het is dat interactie tussen ambtenaren, college, Raad en burgers gestoeld is op vertrouwen. Deze bases zijn van belang voor goede bestuurskracht en draagvlak. Om een betrouwbaar bestuur te zijn is het van belang dat: De gemeentefinanciën op orde zijnDe organisatie op orde isHet bestuur goed motiveert hoe zij belangen weegt in haar besluitvormingVertrouwelijke stukken tot het minimum beperkt blijvenDe raad alle stukken te zien krijgt om haar controlerende taak goed te…

Lees meer

Decentralisaties Jeugdzorg, WMO en Participatie

In 2015 kregen de gemeenten een spilfunctie in de uitvoering van de Jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet. Het Rijk boekt kortingen in tot wel 40% bij de overdracht van de taken. De gemeenten staan dichter bij de burger en kunnen de taken efficiënter inrichten. Het gaat om de grootste stelselwijziging uit de Nederlandse geschiedenis van de afgelopen zestig jaar. Hart voor Oegstgeest heeft veel werk verricht met het vaart maken en houden op deze dossiers. Er liggen goede kansen om de huidige knelpunten in de zorg op te lossen. Daarom is er zorgvuldig overleg geweest met experts, cliëntenraden ,…

Lees meer

Verkeer en Vervoer

Hart voor Oegstgeest kiest voor: goede bereikbaarheid en terugdringen overlast Alle wijken en alle woningen in de wijken moeten goed bereikbaar zijn. verkeersveiligheid en overlast ten gevolge van verkeersgeluid moet verbeteren vooral op door inwoners aangegeven knelpunten. Reeds bekende knelpunten zijn geluidsoverlast A44, fiets- en auto-ontsluiting Oegstgeest aan de Rijn, ontsluiting Buitenlust en ontbreken Holle Mareroute in Poelgeest.Met de inpassing van de Rijnlandroute en de afrit Flora zijn er goede ingangsmogelijkheden.Verder is het wenselijk aandacht te besteden aan verbetering van het openbaar vervoer en fietspaden. Openbaar busvervoer is een taak van de provincie die gaat over de concessies. Oegstgeest moet…

Lees meer

Sportbeleid

Kunnen sporten is belangrijk voor iedereen van jong tot oud, ook voor mensen met beperkingen. We leven in een veranderende samenleving waar het sportaanbod op afgestemd moet worden. Hart voor Oegstgeest staat voor een integraal en transparant sportbeleid en sportsubsidiebeleid. Daarvoor is nodig Inzichtelijkheid in de kosten van sportaccommodatiesInzicht in knelpunten gemeente en sportverenigingenBetere afstemming van vraag en aanbodBetere benutting van sportaccommodatiesHeldere criteria en afspraken aanleg dure voorzieningen zoals kunstgrasAandacht voor aanpassing sportaanbod met oog voor veranderende samenlevingGoede financiële planning voor verbeteren en behoud voorzieningen

Lees meer

Wateroverlast Oude dorp

Hart voor Oegstgeest kiest voor: oplossen wateroverlast De bewoners van het oude deel van ons dorp maar ook in andere delen in Oegstgeest, hebben al sinds lange tijd ernstige last van een te hoge grondwaterstand onder hun huizen en in hun tuinen. Om de overlast te verhelpen en in de toekomst te voorkomen dient, onafhankelijk van andere projecten, het Water Actie Plan zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Niet of (te) laat acteren van de gemeente en overdracht van polders aan Hoogheemraadschap leidt tot voortduren schade aan binnenmilieu huizen, opstal en tuinen.In kaart is gebracht welke acties er nodig zijn om…

Lees meer

Overveerpolder

Hart voor Oegstgeest kiest voor poldergroen houden van de Overveerpolder Het tweede bestemmingsplan Overveerpolder is enige jaren terug met de kleinst mogelijke meerderheid in de raad aangenomen. Met het realisme van nu behoren we een integrale afweging te maken tussen alle betrokken belangen, met het algemeen belang voorop. Het past niet in het realisme van vandaag dat we enkel naar de belangen van één sportvereniging kijken. Dat roept terecht vragen op in het dorp. Vragen van inwoners die het reële risico lopen op lastenverzwaring. Een oplossing die bijdraagt aan het groenhouden van de Overveerpolder en vanuit een integrale benadering aan…

Lees meer

Senioren in Oegstgeest

Senioren zijn de grootste groep vrijwilligers in ons dorp. Zij hebben tijd, kennis en ervaring die velen inzetten voor het verenigingsleven, welzijnswerk, onderwijs, WMO-raad en Seniorenraad. De overdracht van rijkstaken, zoals de WMO, naar de gemeenten is onder andere gericht op bezuinigingen. Onze gemeente moet door haar kwetsbare financiële positie toch al bezuinigen. Senioren in Oegstgeest vrezen dat deze bezuinigingen doorwerken in door de gemeente gesteunde voorzieningen waar zij gebruik van maken, zoals welzijnswerk, dorpsbus, zwembad, sportfaciliteiten, culturele voorzieningen en ondersteuning via WMO. Senioren willen graag zelfstandig functioneren. Genoemde voorzieningen ondersteunen hen daarbij. Senioren van Oegstgeest vragen om behoud van…

Lees meer
1 2